‘ De mens is het hart van ieder kunstwerk dat ik realiseer’.

‘ De mens is het hart van ieder kunstwerk dat ik realiseer’.

Vanaf 1989 is Rob Sweere fulltime kunstenaar. De eerste jaren na de kunstacademie (onder andere de Rijksacademie in Amsterdam) heeft hij zelf vele acties en performances gedaan. Deze presenteerde hij middels fotografie en video in diverse musea. Tijdens een solo tentoonstelling in 1995 in een museum voor moderne kunst merkte de kunstenaar dat het tentoonstellen van zijn werk hem een onbevredigend gevoel gaf. Hij kwam tot de conclusie dat de ervaringen die hij had tijdens het doen van de acties en performances heel intens waren voor hemzelf maar dat deze indrukken niet via kunstwerken over te dragen waren.

Sindsdien creëert hij omstandigheden waarin de bezoeker zelf centraal staat. Deze nieuwe ervaring probeert hij te creëren op zo veel mogelijk verschillende manieren, door het ontwerp van architecturale objecten in de openbare ruimte, maar ook door tijdelijke objecten op festivals en tentoonstellingen. Tevens organiseert Sweere projecten waarbij hij heel direct zelf met groepen mensen een speciale omgeving en gebeurtenis creëert, waarbij de deelnemers zelf het kunstwerk vormen. Zoals bijvoorbeeld in het Silent Sky Project#.

Hij doet dit door middel van kunstobjecten waar men daadwerkelijk in plaats kan nemen en tevens langs een niet-materiële, conceptuele weg. Sweere is onder andere bekend door zijn Silent Sky Project# van mondiale omvang, Sweere creëert met zijn kunstwerken een onalledaagse ervaring in een dagelijkse omgeving. Daarbij laat hij zich inspireren door de natuurlijke elementen die voortdurend om ons heen zijn.

In ieder project verbindt Sweere de mens met de natuurlijke elementen die overal ook in de stad om ons heen zijn, zoals de lucht, het water of de bomen. Zijn projecten zijn pas kunst op het moment van de transformatie van de deelnemer. De beleving van de bezoeker is het eigenlijke kunstwerk.

 

Curriculum vitae english december 2011

 

“Man is the heart of every work of art that I realize.”

Since 1989 Rob Sweere is a fulltime artist. The first years after art school (including the National RijksAcademy in Amsterdam) he has done many actions and performances.This he presented through photography and video in various museums. During a solo exhibition in 1995 in a modern art museum, the artist remarked that the exhibition of his work gave him an unsatisfactory feeling. He came to the conclusion that the experiences he had while doing the actions and performances were very intense for him, but that these impressions, could not be transferred through these works of art.

Since then, he creates conditions in which the visitor is central. This new experience he tries to create in many different ways, by the design of architectural objects in public space, but also by temporary objects at festivals and exhibitions. Sweere also organizes projects in which he himself very directly works with groups of people and he creates special environments where the participants themselves are the artworks. For example, in the Silent Sky Project #.

He does this through art in which people actually take place, and also along a non-substantive, conceptual way. Sweere is well known by his Silent Sky Project#, global in scope. Sweere creates with his art an undialy experience in a daily environment. It is inspired by the natural elements that are constantly around us.

In every project Sweere connects the human with the natural elements that are always around us, such as air, water or trees. At the moment of the transformation of the participant his projects are art. The experience of the visitor is the actual artwork.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *