The Hub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE HUB

Permanent work in the sculpture garden of the Kröller-Müller Museum. Hanging on 6 cables you look to the sky through a natural opening in between the trees.

Material: aluminum, plastic, stainless steel cable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks to: Evert Verstraeten, director of the museum. Otterlo, The Netherlands.

The Hub van Rob Sweere

In 2008 gaf het Kröller-Müller Museum Rob Sweere (1963, woonachtig in Arnhem), opdracht om deze speciaal voor de beeldentuin ontworpen sculptuur uit te laten voeren. Het is een groot werk geworden van 320 x 170 x 220 cm, vervaardigd van aluminium en polyurethaan, voorzien van gepolijste en in de was gezette DD-lak. Het werk is met stalen kabels aan zes bomen opgehangen door een boomtechnisch expert.

The Hub lokt alleen al door zijn opvallende kleur de aandacht van de bezoeker. Het werk zelf biedt, echter, een rustgevende, tot meditatie aanzettende ervaring voor de bezoeker die het werk ingaat en op het rooster gaat liggen. Zacht wiegend kunt u dan de hemel bekijken die ingelijst wordt door de toppen van de bomen waar The Hub aan hangt. U in The Hub bent dan het middelpunt van een tijdelijk universum geworden en met enige fantasie kunt u zich in de lucht of op de oceaan wanen. Rob Sweere zegt erover: ‘Een ‘hub’ is een centrum, het middelpunt van allerlei bewegingen. Maar juist de ‘hub’ zelf beweegt niet, het is een plek voor stilte en wat er binnen komt kan transformeren en weer als een andere beweging weggaan’.

The Hub past in het beleid van het museum om de natuur, die zo alom en uitbundig aanwezig is rond ons museum en een inspiratiebron voor onze collectie, onder steeds wisselende invalshoeken in de belevingswereld van de bezoekers te laten doordringen. U kunt dit werk op vele manieren tot u nemen, van puur esthetisch tot therapeutisch.

Rob Sweere maakt werken en performances waarbij de fysieke ervaring van de oneindigheid van ruimte en tijd in het centrum staat. Bekend is hij vooral om zijn Silent Sky Project, waarbij hij sinds 2004 groepen mensen voor een bepaalde tijd liggend de hemel laat bekijken en dat door middel van een foto vastlegt. Tot nu toe heeft hij verspreid over de wereld bijna 40 projecten onder deze titel gemaakt, zie daarvoor www.robsweere.com. Hij schept situaties waarin ieder individu zich ervan bewust wordt een ‘hub’ te zijn: een onbeweeglijk nooit veranderend middelpunt.

Tekst: Evert J. van Straaten

english:

The Hub of Rob Sweere

The Hub was specifically designed for the sculpture garden of the Kröller Müller Museum by artist Rob Sweere (1963, Arnhem, the Netherlands). In 2008 the museum ordered to execute this piece. It has become a great work, 320 x 170 x 220 cm, made of aluminum and polyurethane, polished and waxed with DD varnish. The work is suspended from six trees by steel cables by a tree technical expert.

The Hub triggers the attention of the visitor by its striking color. The work itself however provides a soothing, meditation-provoking experience for the visitor who enters the work and lies on the grid. Gently rocking one can view the sky above, framed by the tops of the trees where the Hub hangs. In The Hub one becomes the center of a temporary universe and with some imagination one can imagine oneselves in the air or on the ocean. Rob Sweere says about The Hub: “A hub is a center, the center of all movements . But the hub itself does not move; it is a place of silence, so what comes in, can transform and move away in another way.”

The Hub is part of the policy of this museum to have visitors experience nature , which is so widely and abundantly present around our museum and an inspiration for our collection, in different angles and levels. You can experience The Hub in many different ways from purely aesthetic to therapeutic.

Rob Sweere creates works and performances with the physical experience of the infinity of space and time as the central theme . He is particularly known for his Silent Sky Project#. Since 2044 he invites groups of people to lie down and look at the sky for a certain period of time, and captures this event through a photo . So far, he has spread around the world and created nearly 52 projects under this title in 13 countries, please visit www.robsweere.com . He creates situations in which each individual becomes aware to be a hub : a never changing motionless center.

Text: Evert J. van Straaten

Previous Article
Next Article

One Reply to “The Hub”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *